Nyt center for forskning i velfærd

Velfærdsproblemer rammer også familiedyr, og det kan have store konsekvenser for dyrene og deres ejere. Det nyetablerede Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd skal forske i problemernes omfang, og i hvordan de kan løses eller begrænses. 

Hund der hviler hovedet på sofakant
Fedme, adfærdsproblemer og hunde, der ikke kan trække vejret, er blot nogle af emnerne for et nyt Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd / 📷 Sébastien Lavalaye // Unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbningskonference

Der blev afholdt en åbningskonference den 28. november 2020, som handlede om hold og forvaltning af katte i Danmark. Indlæggene på konferencen blev optaget og kan ses her. På konferencen blev der præsenteret forskning, som Peter, Søren, Thomas, Björn og Charlotte har bidraget til og debateret med centrale interessenter. Konferencen blev afholdt i såkaldt hybrid-format, hvor nogle deltager var med online og andre fysisk i auditoriet. I alt deltog ca. 125 personer.  

Spørgeskemaundersøgelse

Det forberedende arbejde til en stor repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danskeres hold af og holdninger til familiedyr er gennemført. Undersøgelsen blev gennemført i første halvdel af 2021. 

Status på det forberedende arbejde er, at der er sket følgende:

 • Udpegning af temaer, som skal indgå i spørgeskemaet
 • Søgning efter nyere relevante dataindsamlinger fra udlandet med henblik på international sammenligning
 • Aftale med Danmarks Statistik om undersøgelsens gennemførelse

Hjemmesider

Centrets to hjemmesider er etableret. Den danske som underside til dyreetik.dk, og den engelske som underside til animalethics.net. Du finder siderne her:

Specialeprojekter

Seks studerende har arbejdet med deres specialeprojekt i regi af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd inden for følgende områder:

 • Tre veterinærstuderende har undersøgt forekomsten af en arvelig øjenlidelse hos labrador retriever og muligheden for at forebygge den via en genetisk test og har endvidere via både en dansk og en international spørgeskemaundersøgelse undersøgt livskvaliteten hos hunde, som er blinde eller har stærkt nedsat syn. Hovedvejleder har været Merete Fredholm, mens en praktiserende øjendyrlæge og Peter Sandøe har været medvejledere. De studerende forsvarede deres speciale med et godt resultat i januar 2021.
 • To veterinærstuderende har undersøgt separationsangst hos hunde og mulighederne for behandling af samme ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske hundeejere. Hovedvejleder har været Peter Sandøe, mens Björn Forkman og Iben Meyer har været medvejledere. De studerende forsvarede deres speciale med et godt resultat i januar 2021.
 • En biologistuderende har undersøgt stressfysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner hos hunde i forbindelse med leg. Vejledere har været Björn Forkman og Janne Winther Christensen foruden en intern vejleder fra Biologisk Institut, AU. Den studerende forsvarede sit speciale med et godt resultat i januar 2021.
 • Endvidere har en veterinærstuderende i 2020 påbegyndt et specialeprojekt om parasitbelastning hos heste om sommeren og om betydningen af, om hestene kan gå ind i en stald. Dette projekt, har Peter Sandøe og Janne Winther Christensen som vejledere og afsluttes i april 2021.

Endelig er der er en masterstuderende ved Edinburgh University, som i 2020 har påbegyndt et specialeprojekt, hvor effekten af kirurgisk og ikke-kirurgisk inseminering af greyhoundtæver i den australske greyhound-industri undersøges.  Hovedvejleder er Peter Sandøe, mens Madeleine Campbell fra Royal Veterinary College i London er medvejleder. Projektet forventes afsluttet sommeren 2021.

Internationale artikler

Fire artikler blev i 2020 indsendt til internationale tidsskrifter med fagfællebedømmelse, og heraf nåede tre at blive udgivet i 2020, mens den sidste blev antaget i 2020 og udgivet i starten af 2021. Forskningen, som præsenteres i disse artikler, er sket forud for etableringen af Centret, men det er bevillingen fra Centret, som har gjort det muligt for de relevante seniorforskere at bruge tid på at få skrevet artiklerne. For samtlige artikler er der betalt for Open Access, således at alle kan tilgå artiklerne gratis, og de er alle offentliggjort via Centrets engelsksprogede hjemmeside

Andre formidlende artikler

Målet er, at mindst fire artikler rettet mod fagpersoner eller en bredere offentlighed i Danmark vil blive publiceret.

Status er, at følgende syv artikler er udgivet:

Centrets aktiviteter formidles også via Twitterprofilen @dyreetik.dk, og centrets seniorer, ikke mindst Peter Sandøe, bliver jævnligt interviewet til diverse medier om spørgsmål vedrørende familiedyrs velfærd.

Masterkursus

Der er nu planlagt et masterkursus, hvis formål er at give en forståelse for hunde og katte i deres roller som familiedyr, øge evnen til at "aflæse" hunde og kattes adfærd, og give en forståelse for de teorier, der ligger bag mange af modellerne for adfærdsterapier. Det er ikke et formål, at deltagerne efter kurset kan komme ud som adfærdsbehandlere, hverken for hund eller kat; men kurset giver en væsentlig del af det teoretiske grundlag for adfærdsbehandling. Kurset koncentrerer sig om seks forskellige emner:

 • Hundens og kattens plads i samfundet.
 • Hundes og kattes naturlige adfærd.
 • Aflæsning af hundes og kattes signaler.
 • Anvendt indlæringsteori.
 • Adfærdsproblemer hos hund og kat.
 • Lovgivning omkring hund og kat.

Kurset er planlagt som et web-baseret kursus med to fysiske fremmøder, et i begyndelsen af kurset og et i slutningen. Begrundelsen for at gøre kurset web-baseret, med web baserede forelæsninger, opgaver og diskussioner, er at kunne tilbyde undervisningen til studerende fra flere dele af Danmark. Primære målgrupper er husdyrvidenskabsstuderende, veterinærstuderende, biologistuderende og veterinærsygeplejersker, men også studerende fra andre uddannelser kan komme på tale.

Björn Forkman vil være kursusleder; og Iben Meyer og Peter Sandøe vil indgå som undervisere på kurset. Gruppen har påbegyndt det desværre lidt langvarige arbejde med at få kurset anerkendt på en række uddannelser.

Yderligere aktiviteter i 2020

Ud over de planlagte aktiviteter for 2020, er der afholdt disse yderligere aktiviteter i 2020:

 • I samarbejde med Videncenter for Dyrevelfærd blev der den 8. oktober 2020 afholdt et offentligt seminar om adfærdsproblemer hos hunde. Centret bidrog via løn til Peter Sandøe. Der deltog ca. 150 deltagere, hvoraf hovedparten var med online på grund af Corona-restriktioner.
 • Med støtte fra Videncenter for Dyrevelfærd er der igangsat et projekt, som skal tjene til at kortlægge og sammenligne regler og normer for god praksis i forhold til avl, opdræt, salg og hold af hunde i en række lande. Via dette projekt er dyrlæge, ph.d. Iben Meyer blevet tilknyttet Centret som post.doc på deltid. Iben er en af landets førende eksperter i adfærdsproblemer hos hund, og hun har egen adfærdsklinik. Centret bidrager via løn til Peter Sandøe.
 • Endelig er der i samarbejde med ViNordic, som er den Nordiske brancheorganisation for producenter af medicin til dyr, påbegyndt et projekt om kattens og hundens status i dagens Danmark. Via opgørelser af salg af veterinære lægemidler på det danske marked, som ViNordic stiller til rådighed, undersøges i hvilken grad, der er en forskel på omfanget af veterinær behandling af henholdsvis hunde og katte. Hypotesen er, at katte modtager mindre veterinær behandling end hunde. Blandt centrets seniorer deltager Søren Saxmose Nielsen og Peter Sandøe. ViNordic stiller eget mandskab til rådighed, mens bevillingen til Centret dækker Sørens og Peters løn.

 

Årlig konference om velfærd hos familiedyr

”Hestesporten frem mod 2030” afholdes den 30. oktober 2021. Bredt i hesteverdenen er der en erkendelse af, at sikring af ordentlig velfærd for de heste, som indgår i hestesporten, er afgørende for at denne type sport fortsat kan nyde bred accept. Hovedpunkter i en ny EU guide vedrørende hold og træning af heste vil blive præsenteret på mødet, lige som der kan være input fra Det Dyreetiske Råd, som lige nu arbejder med heste. Endvidere vil der blive præsenteret resultater fra nyere undersøgelser af effekten af forskellige træningsmetoder og typer af udstyr på sportshestenes velfærd. Alt dette vil danne grundlag for debatter om, hvordan der fremadrettet kan sikres en acceptabel dyrevelfærd inden for hestesporten.

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse

Der vil i første halvdel af 2021 blive gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danskeres hold af og holdninger til familiedyr.

Vi stiler efter en højkvalitets undersøgelse, som gennemføres af Danmarks Statistik, med cirka 2500 deltagere.  Dette vil sikre statistisk solide undersøgelser vedrørende hold af de to mest udbredte familiedyr, hund og kat. Desuden vil der i rimelig grad kunne kastes lys over hold af de lidt mindre udbredte familiedyr, hest og kanin, samt over hold af gnavere, fugle, fisk og terrariedyr.

Temaerne i undersøgelsen vil omfatte:

 • Udbredelsen af familie- og hobbydyr hos danskerne.
 • Anskaffelsesforhold (herunder ophav og pris).
 • Velfærdsproblemer blandt dyrene, herunder om, og i givet fald hvordan, sygdom behandles, og om dyret er forsikret.
 • Ejertilknytning til forskellige typer af dyr og mulige sundhedseffekter af at holde dyr belyses også.
 • Den generelle danske befolknings holdning til familiedyr (med særligt fokus på hunde).

Specialeprojekter

Mindst to nye specialeprojekter vil blive gennemført. Idekataloget over emner kan findes ovenfor og kan bruges til inspiration for kommende specialestuderende. Kataloget bliver løbende opdateret.

Formidling af forskning      

Centrets forskere vil præsentere centrets forskning ved mindst tre forskellige internationale konferencer.

Mulige konferencer er:

 • Canine Science Forum (Peter Sandøe er inviteret som keynote til konferencen i 2021),
 • European Veterinary Congress of Behavioural Medicine and Animal Welfare,
 • International Society for Anthrozoology,
 • International Society for Applied Ethology,
 • European College of Veterinary Internal Medicine,
 • International Society for Equitation Science

International Conference on Canine and Feline Genetics and Genomics.

Gennemførelsen af denne aktivitet er selvfølgelig afhængig af, at corona-situationen ikke medfører aflysninger af de relevante konferencer.

Artikler i internationale tidsskrifter

Mindst tre artikler vil blive antaget til udgivelse i internationale tidsskrifter med fagfællebedømmelse, heraf mindst en baseret på et specialeprojekt påbegyndt i 2020.

Følgende artikel er allerede under udarbejdelse:

 • Bjørnvad CR, Lund TB, Mortensen CM, Tams MLS, Sandøe P. Risk factors for obesity in Danish cats.
  • Artiklen er baseret på et studie hvor to specialestuderende har evalueret kropssammensætningen på 199 danske katte i deres hjem og deres fund relateres til spørgeskema besvarelser relaterende til kattens karakteristika, ejers karakteristika hold og fodringsrutiner samt ejers relation til katten.
  • Det centrale fund er, at indekatte har øget risiko for overvægt, og at ejere til indekatte (og dermed overvægtige katte) er mere knyttede til deres kat end ejere til udekatte. Dette fund er ved at blive yderligere karakteriseret i den statistiske analyse.

Ekstern finansiering til projekt

Der vil blive skaffet yderligere finansiering til mindst ét familiedyrsrelateret projekt. Der er indtil videre søgt om midler til et projekt om hold af kaniner i Danmark og en række sammenlignelige lande hos Videncenter for Dyrevelfærd. Kaniner har i de seneste årtier skiftet status som familiedyr. Mens de tidligere blev holdt til børn, ofte enkeltvis og i små bure, er det blevet mere almindeligt, at voksne mennesker holder kaniner, og at disse bliver holdt som såkaldte ”frikaniner”. Medens der er stor viden om hold af kaniner som produktionsdyr, mangler der viden om kaniner som hobby- og familiedyr. Derfor har Fødevarestyrelsen henvendt sig. Efter planen vil Björn Forkman, Søren Saxmose Nielsen og Peter Sandøe indgå i projektet, og der vil blive rekrutteret en yngre forsker.

Desuden er det planen at udarbejde en forskningsansøgning til Agria og SKK forskningsfond til finansiering af et studie omkring dyrlægers håndtering af overvægt hos hunde og katte. Ansøgere vil være Charlotte Bjørnvad, Thomas Bøker Lund og Peter Sandøe.

Artikler til den bredere offentlighed

Mindst fire artikler rettet mod fagpersoner eller en bredere offentlighed i Danmark vil blive publiceret desuden vil Centret være synligt på Twitter og via interviews i de skrevne og elektroniske medier.

Det vil fortsat være Peter Sandøe, som er den drivende kraft i denne del af centrets aktiviteter, men der vil blive arbejdet på i højere grad at få eksponeret de øvrige forskere og deres arbejde.

Styrkelse af international samarbejde

Det internationale forskningssamarbejde inden for familiedyrs velfærd vil blive styrket. Björn Forkman og Peter Sandøe har etableret samarbejde med en gruppe under Animal Welfare Science Centre, The University of Melbourne i Australien. Dette samarbejde vil foreløbig omfatte udarbejdelse af review artikel om måling af velfærd hos familiehunde og en fælles ansøgning om et projekt rettet mod at udvikle interventioner til at håndtere velfærdsproblemer hos familiehunde. Midler til projektet søges hos et australsk forskningsråd, og Centret tænkes at medvirke, bl.a. ved at skulle afprøve interventionerne i en dansk sammenhæng.

Etablering af masterkursus

Der vil blive arbejdet videre med at få etableret et 7.5 ECTS kursus på masterniveau i familiedyr rettet mod studerende fra et bredt spektrum af uddannelser. Som ovenfor anført ligger der allerede en plan for kurset. I 2021 vil der blive arbejdet på at få kurset anerkendt i en række relevante uddannelser, så det kan starte med et passende stort deltagerantal i 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involverede seniorforskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Björn Forkman Professor +4535333581 E-mail
Charlotte Reinhard Bjørnvad Professor +4535332864 E-mail
Iben Meyer Postdoc +4530233879 E-mail
Merete Fredholm Professor +4535333074 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor +4535333096 E-mail
Thomas Bøker Lund Lektor +4535336861 E-mail

Eksterne

Navn Titel Telefon E-mail
Janne Winther Christensen Lektor +45 87158075 E-mail

Fondsmidler

Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd er etableret og bliver drevet på grundlag af bevillinger fra Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond.

Projekt: Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd  
Start: 1. januar 2020 

Kontakt

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

pes@sund.ku.dk

+45 35 33 30 59