18. december 2023

Næppe slut med dyr i bur

Kalv i enkeltopstaldning
📷 © Sonya Etchison | Dreamstime.com

Af Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet

(Bragt i Dansk Veterinærtidsskrift den 18. december 2023)

Efter borgerinitiativet »End of Cage Age« havde EU-Kommissionen lovet at forbyde burhøns, fikserede søer og enkeltopstaldede kalve i hele EU. Dette var planlagt som emnet for den årlige konference i Videncenter for Dyrevelfærd. Desværre var der i mellemtiden sket ting, som tog det meste af gassen af ballonen.

I år var det Aarhus Universi­tets tur til at holde den årlige konference i Videncenter for Dyrevelfærd. Der havde man valgt et tema med tilsynela­ dende stor aktualitet og in­ ternational relevans, nemlig implementeringen af initiati­ vet »End of Cage Age«. Dette var et såkaldt borgerinitiativ, der i efteråret 2020 blev sendt til EU­Kommissionen med næsten 1,4 millioner un­derskrifter. Initiativet blev hurtigt bakket op af et flertal EU­parlamentet, og efterføl­ gende blev det båret frem af den cypriotiske kommissær for sundhed og fødevaresik­ kerhed, Stella Kyriakides.

Allerede i sommeren 2021 kunne Kommissionen kund­ gøre, at man i slutningen af 2023 ville fremlægge lovgiv­ ning, der som led i Kommissi­ onens »Farm to Fork«­strate­ gi skulle tjene til i hele EU at udfase og inden for en over­ skuelig årrække helt forbyde burhøns, fikserede søer og enkeltopstaldede kalve.

På den baggrund måtte det siges at være perfekt ti­ ming på efterårets konferen­ce at lægge op til en diskus­sion af, hvordan man i land­ bruget i Danmark kan tage fat på at få ændret produktio­nen for de mest betydende husdyrarter, og af hvad dette konkret vil komme til at bety­de for dyrevelfærden. Des­ værre skete der ting, fra pro­ grammet til mødet blev of­fentliggjort i sommer, til mø­ det blev afholdt den 9. november, som tog det me­ste af gassen af ballonen.

Læs hele artiklen her: Næppe slut med dyr i bur (pdf)

Emner

Læs også