4. april 2023

Græsning og friluftsliv – Dyrevelfærdsregler for græssende dyr

Køer ved bred i Naturnationalpark
📷 Mic // Colourbox.com

Andersen, S. S. (2023) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Forord

Nærværende rapport er udarbejdet som led i projekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis for dialog, etablering af græsning og formidling” ved Institut for Geovidenskab og Naturfor- valtning (IGN), Københavns Universitet.

Det overordnede formål med projektet er udarbejdelse af en vejledning for anvendelse af græsning som en integreret del af naturforvaltningen, der kan sikre, at opfyldelse af forvalt- ningsmæssige formål sker i forståelse og samspil med de rekreative anvendelser og publikums adgang.

Rapporten beskriver dyrevelfærdsreglerne i relation til græsningsprojekter. Formålet med rap- porten er at redegøre for de principper og regler, der følger af lovgivningen og analysere de særlige spørgsmål, der opstår i relation til græssende dyr, der holdes i hegn på naturarealer.

Projektet er støttet af 15. juni Fonden, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Kongerens Nordsjælland. Der er nedsat en følgegruppe for projektet med repræsentanter fra Naturstyrel- sen, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Kongerens Nordsjælland Friluftsrådet, 15. juni Fonden, Aage V. Jensens Naturfonde, Den Dansk Naturfond, Danmarks Naturfredningsfor- ening og Danmarks Jægerforbund.

Kvalitetssikring er foretaget af Lasse Baaner, og projektets følgegruppe har haft mulighed for at kommentere på indholdet af rapporten. Rapporten har ikke været i eksternt peer review (fagfællebedømmelse). Flere af rapportens analyser er dog anvendt i artiklen Dyrevelfærd i naturnationalparker og andre indhegnede arealer, der er publiceret i Juristen, 2022 (4 og 5), s. 153-161.

Læs rapporten her: Græsning og friluftsliv – Dyrevelfærdsregler for græssende dyr (pdf)

Emner