25. oktober 2022

Befolkningens syn på naturnationalparker

Græssende køer i nationalpark på Mandø. Foto: Colourbox.com
📷 Carsten Medom Madsen // Colourbox.com

Jensen, F.S., Gamborg, C. & Sandøe, P. (2022) 
IGN Rapport, oktober 2022. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 61 s. ill.

Sammenfatning

Denne rapport bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse vedrørende befolkningens syn på naturnationalparker, som blev gennemført fra april til august 2022. Formålet med undersøgelsen var at skabe viden om befolkningens kendskab til, forestillinger om, holdninger til og forventet brug af naturnationalparker, samt dens syn på anvendelse af forskellige arter af større dyr i naturforvaltningen i parkerne. Undersøgelsens resultater kan bruges i forbindelse med planlægningen, etableringen og forvaltningen af naturnationalparkerne – og kan bidrage til at informere den offentlige debat. Desuden kan undersøgelsen anvendes som reference til at følge udviklingen i de forskellige aspekter, der er undersøgt her, over tid.

Undersøgelsen er udført som en spørgeskemaundersøgelse blandt personer bosiddende i Danmark, i alderen 15 år eller ældre. Fra Det Centrale Personregister (CPR, Danmarks Statistik) blev der ved sim- pel tilfældig udvælgelse udtrukket 50.410 personer. I alt besvarede 10.303 personer skemaet, sva- rende til 20,4%. Spørgeskemaet er udarbejdet i det digitale spørgeskema-værktøj SurveyXact og det blev udsendt via e-Boks. Rapporten giver en dokumentation for udvalgte, centrale resultater, overvejende på basis af deskriptiv statistik.

Du kan læse hele rapporten her: Befolkningens syn på naturnationalparker – Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse (pdf)

Og pressemeddelelsen her: Stor opbakning til naturnationalparker i befolkningen – men knap halvdelen er bekymret for velfærden hos heste og kvæg i parkerne (URL)

Emner