11. juli 2023

Bogomtale - Dyrevelfærdsloven med kommentarer

Bog - Dyrevelfærdsloven med kommentarer af Søren Stig Andersen

Søren Stig Andersen, Dyrevelfærdsloven med kommentarer. Djøf Forlag 2023. 401 sider. 1000 kr. (papirbog) / 900 kr. (e-bog).

Af Peter Sandøe, professor på Københavns Universitet

Ved starten af 2021 trådte der i Danmark en ny dyrevelfærdslov i kraft. Denne erstattede den seneste dyreværnslov fra 1991. Der var ikke tale om en væsentlig ændring af indholdet i den gamle lov, men mere om et forsøg på en forenkling med henblik på at få det meste dyrevelfærdslovgivning, herunder ikke mindst en række separate love om hold af forskellige dyrearter, samlet i én lov. Det betyder, at loven i væsentligt omfang er skrevet om.

Dyrevelfærdsloven kan lige som andre love være svære at finde rundt i og fortolke, og derfor er der brug for en lovkommentar. En sådan har Søren Stig Andersen, der er jurist og ansat som adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, netop fået udgivet på Djøf Forlag.

Ifølge forordet henvender bogen sig til ’praktikere, der beskæftiger sig med dyrevelfærdsmæssige spørgsmål’. Denne gruppe inkluderer mange dyrlæger. Det gælder ikke alene dyrlæger, der som offentligt ansatte arbejder med forvaltning af lovgivning, det gælder også de mange dyrlæger i praksis. Disse skal – ud over at have kendskab til deres egne pligter – også kunne vejlede deres klienter i lovgivningen, der gælder, når man har ansvar for dyr.

I bogens første 20 sider gør forfatteren rede for udviklingen af dyreværnslovgivningen i Danmark, baggrunden for den nye lov, bidrag fra Europarådet og EU-retten, og de forskellige myndigheders opgaver i forhold til loven. Sidst i indledningen gives en læseguide og redegørelse for de kilder, bogen er baseret på.

Dernæst følger en samlet præsentation af lovens tekst efterfulgt af 330 siders løbende kommentarer til lovens forskellige paragraffer. Disse kommentarer bygger på en række retskilder, herunder lovens forarbejder, kommentarer til den tidligere dyreværnslov, udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd og en lang række domme. Ved at kombinere disse kilder lykkes det forfatteren på solid måde at underbygge sine fortolkninger af lovens paragraffer. Endvidere omtales de forskellige bekendtgørelser, som er udstedt i henhold til loven.

Et eksempel på en fortolkning kan man finde i en separat klumme, hvor jeg – med hjælp fra bogen – forsøger at udlægge § 39, der angiver dyrlægens særlige pligter til at gribe ind over for uforsvarlig behandling af dyr.

Sidst i bogen findes et register over domme og afgørelser og et stikordsregister. Sidstnævnte er særdeles nyttigt, når man hurtigt skal finde bestemmelser om et bestemt emne.

Jeg mener, at alle dyrlæger, der arbejder med lovgivning eller arbejder i praksis, bør have adgang til denne bog, idet den indeholder mange nyttige oplysninger om og bidrag til fortolkning af Dyrevelfærdsloven. Dog kan den ikke stå alene. Det vil i mange tilfælde være nødvendigtogså at konsultere de bekendtgørelser, som i bogen kun er omtalt i meget generelle termer. Samtidig er der en vigtig del af dyrevelfærdslovgivningen, som bogen ikke kommer ind på. Det er den del, der vedrører brug af dyr til forsøg, og som har sin helt egen lov.

Hermed giver jeg denne vigtige – og i øvrigt meget velskrevne bog – mine varmeste anbefalinger.

Emner