Organisering og styring – Københavns Universitet

Organisering og styring

Projektlederens opgave er at sikre, at projektets enkeltdele koordineres i et engageret samarbejde på tværs af discipliner og institutioner, så de supplerer hinanden, så resultater bliver sammenlignelige, så projektets tidsplan følges, og så der sker en samlet formidling både videnskabeligt og i forhold til andre interessenter, nationalt og internationalt. I spidsen for de enkelte arbejdspakker står forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og fra MAPP-centret på Aarhus Universitet. Disse, som har deres baggrund i fagområderne sociologi, økonomi, markedsanalyse og etik, har både stor erfaring i at arbejde selvstændigt inden for deres respektive felter og i tværfagligt samarbejde.

Der afholdes månedlige koordineringsmøder for lederne af delprojekterne, halvårlige projektmøder for alle projektdeltagere, kombineret med følgegruppemøder, samt møder, hvor kun dele af projektgruppen involveres – typisk i forbindelse med afslutning af milepæle. Projektet afsluttes med en heldags workshop, hvor offentligheden inviteres, og hvor resultaterne fremlægges baseret på en dansksproget rapport.

Der vil blive nedsat en følgegruppe bestående af eksperter, der repræsenterer bl.a. primærerhverv, slagterisektoren, dyreværnsorganisationer, detailkæderne.

Læs mere om følgegruppen her.

Foto venligst udlånt af SEGES

Om forskergruppen

Peter Sandøe (projektleder), professor i bioetik ved Københavns Universitet (KU) har mange års erfaring fra at arbejde med dyrevelfærd – en erfaring, der spænder fra basal forskning, over samarbejde med myndigheder og erhverv til bidrag til den offentlige debat. Han har været pioner i forhold til at organisere og høste frugterne af tværfagligt samarbejde dels over til mere naturvidenskabe-lige fagområder, dels mellem forskellige samfundsvidenskabelige discipliner. Han har stor erfaring i at lede forskningsprojekter og at sikre en bred formidling af projekternes resultater.

Tove Christensen, lektor i forbrugs- og ressourceøkonomi ved KU har arbejdet tværvidenskabeligt i en lang årrække med forbrugeranalyser i forhold til præferencer og betalingsvilje for dyrevelfærd, økologi, fødevaresikkerhed mv. og har fokus på spændingsfeltet mellem marked og lovgivning i forhold til fremme af samfundsgoder.

Jonas Nordström, lektor i økonomi ved KU forsker i kvantitative metoder og fokuserer på bæredygtigt forbrug, eksperimentel økonomi mv. Han har stor erfaring med at undersøge svensk forbrugeradfærd og er tilknyttet to svenske handelsforsknings-centre, Handelsrådets vetenskapliga råd samt Agrifood Economics Centre, Sveriges Lantbruksuniversi-tet / Lunds Universitet.

Sigrid Denver, lektor i forbrugsøkonomi ved KU forsker i forbrugsøkonomi med fokus på analyse af sammenhængen mellem forbrugernes fødevarevalg og produktegenskaber som dyrevelfærd, økologi, sundhed mv. Forskningen er baseret på kvantitative data og indebærer et indgående kendskab til design og økonometrisk analyse af valgeksperimenter.

Thomas Bøker Lund, lektor i fødevaresociologi ved KU har arbejdet med forbrugeradfærd i forhold til økologiske fødevarer og sunde fødevarer og har under-søgt spisemønstre og -rytmer i de nordiske lande. Han har desuden undersøgt, hvordan dyreetiske posi-tioner har indflydelse på folks valg af kød.

Jakob Vesterlund Olsen, forsker på KU forsker i landbrugsøkonomi med fokus på primærproducenternes beslutningsadfærd, indkomstforhold og produktivitet. Han har indgående kendskab til data og organisering i den praktiske svineproduktion via baggrund i praktisk landbrug, landbrugets organisationer og Institut for Fødevare- og Ressourceøkono-mis myndighedsbetjening inden for driftsøkonomi.

Lars Esbjerg, lektor i detailhandel ved MAPP, Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet har bl.a. forsket i interorganisatoriske relationer, fødevareværdikæder, detailkæders beslutningsadfærd og markedspraksis for dyrevelfærd. Han har deltaget i mere end 30 nationale og internationale forsk-ningsprojekter og har erfaring med at organisere forskningskonferencer og workshops for praktikere samt projektledelseserfaring fra både danske og internationale forskningsprojekter. Lars er medlem af styregruppen for Future Food Innovation (Region Midtjyllands innovationsfremmesatsning i fødevaresek-toren).

Klaus Brønd Laursen, Videnskabelig assistent ved MAPP forsker i fødevareværdikæders evne til at fastholde og formidle værdiskabende initiativer i primærproduk-tionen ud fra en kvalitativ sociologisk tilgang. Han har tidligere medvirket i både internationale og nationale forskningsprojekter.