Projekt 'Vildkat'

Hvor udbredte er herreløse katte i Danmark? Og hvordan er deres levevilkår og velfærdsstatus? Et forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, har til formål at undersøge forholdene og velfærden for herreløse katte i Danmark. 

Killing i højt græs
📷 alho007 // Colourbox.com

Katten i dagens Danmark

Peter Sandøe har skrevet følgende om katten i dagens Danmark:
Et vildt tamdyr (pdf), som er bragt i et særnummer af tidsskriftet Kaskelot, oktober 2020, og Lovløs på listepoter (URL), som er bragt i Weekendavisen den 28. august 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Specialeprojekter

Marie Amtkjær Bedsted og Sanne Toftgaard Poulsens har skrevet specialeprojektet 'Herreløse katte i Midtjylland' (pdf), som undersøger problemstillinger med herreløse katte i Danmark med særligt fokus på land- og byområder. Undersøgelsen er foretaget i Skive og Herning kommuner. Der ses på, hvilken karakter problemerne har, og om der er forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale. Desuden undersøges det, hvordan herreløse katte er fordelt i området, om der bliver reguleret i bestanden, og hvordan borgere og fagfolk vurderer herreløse kattes velfærd. Det belyses også om borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk ser en udvikling over tid i bestanden af herreløse katte, og der ses på deres erfaringer med og holdninger til herreløse katte.

Hjerrild og Bertelsen (2020) undersøgte i deres speciale forskellige aspekter af velfærden hos herreløse katte, nemlig kattenes sundhed, deres adfærd, deres færden og deres tilknytning til mennesker. Sundhedsevaluering blev gennemført med evaluering af pato-anatomiske fund hos døde katte og vil blive afrapporteret samlet andetsteds. I forbindelse af undersøgelserne af adfærden fandtes, at de herreløse katte typisk lever i kolonier, små grupper eller enkeltvis (hankatte) hos foderværter. I kolonierne blev der observeret hierarkiske tilstande og affiliativ adfærd, som understøtter den generelle viden om kattens socialt komplekse adfærd. Der blev også lavet undersøgelser over færden af otte delvis socialiserede, delvist herreløse katte, der boede ved foderværter. Disse katte havde en begrænset bevægelsesradius, der gik fra 42 meter for en kat til 500 meter for en anden kat, men med en vis variation fra døgn til døgn. De fleste af kattene tilbragte hovedparten af deres tid ved de faciliteter, som foderværten havde. Samlet set blev kattene vurderet at have en god velfærd.

Morell (2020) beskrev i sit speciale forekomsten af ektoparasitter hos aflivede, ikke-socialiserede herreløse katte. Hun observerede prævalenser af både lus, lopper og øremider på >10%, mens flåter kun blev observeret på en mindre andel af kattene. Særligt tynde katte havde lus, og katte med lus havde ofte FIV el. FeLV, og grupper af katte med en tilstand kan ofte lide af flere og have nedsat velfærd. Lus og øremider blev foreslået at kunne være af særlig betydning for kattenes velfærd, da de kan medføre intens kløe og hudbetændelse. Disse fund vil blive undersøgt nærmere, når samlede fund over obduktioner af herreløse, socialiserede katte beskrives.

Nielsen (2021) estimererede populationsstørrelse, -tæthed og fordeling af herreløse katte i Danmark ved hjælp af spørgeskemaer og GPS-tracking. Som led i et såkaldt forskningsintegrationsprojekt hjalp flertallet af en årgang dyrlægestuderende med at indsamle data. Det totale antal herreløse katte i Danmark ved brug af 90-percentil var ca. 248.000 ± 46.000 (SE), mens det var 67.000 ± 14.000 med en 99-percentil. Flere kilder til usikkerhed blev identificeret især hjemmeområde arealet, men også måden landet blev inddelt i zoner, spørgeskema design og stikprøvestørrelsen i de forskellige habitater.

Der er arbejdet videre med resultater fra projektet i en videnskabelig artikel, som er udkommet i Animals i 2022. Du kan læse artiklen via hjemmesiden www.animalethics.net

Estimating the Population of Unowned Free-Ranging Domestic Cats in Denmark Using a Combination of Questionnaires and GPS Tracking (URL) 
 
Jensen (2021) undersøgte om der var en forskel i baggrunden for katteindleveret på Inges Kattehjem Glostrup og Inges Kattehjem Odense i 2020. Hun fandt, at de på Inges Kattehjem Glostrup modtog flest ”Privat indleverede” katte (386 af 708 katte), mens de på Inges Kattehjem Odense modtog flest ”Tilløber” katte (236 af 446 katte). På Inges Kattehjem Odense var den gennemsnitlige liggetid for kattene i år 2020 27 dage, mens den på Inges Kattehjem Glostrup var 16 dage. Den hyppigste skæbne for kattene i 2020 var at blive solgt: 74 % af de indleverede katte på Inges Kattehjem Glostrup og 72 % af de indleverede katte på Inges Kattehjem i Odense blev solgt. Den næsthyppigste skæbne, på begge afdelinger, var aflivning. 13 % af de indleverede katte i 2020 blev aflivet på Inges Kattehjem Odense og 6 % blev aflivet på Inges Kattehjem Glostrup. På Inges Kattehjem Odense var den hyppigste årsag til aflivning, at katten var ”Ikke-socialiseret”, mens den hyppigste årsag til aflivning på Inges Kattehjem Glostrup var ”Sygdom”.
 
Jensen (2022) undersøgte bevægelsesmønstrene for 97 ejerkatte med udendørs adgang i Danmark målt ved hjælp af GPS-sporing og en spørgeskemaundersøgelse. Medianen for den tid katte tilbragte væk fra hjemmet var 5 timer dagligt (minimum 0,4 timer; 1. kvartil 2,5 timer; 3. kvartil 8,8 timer; og maksimum 21 timer). Ved 95% Brownian bridge kernel estimation var medianen for hjemmeområder 5 ha (minimum 1 ha; 1. kvartil 2,9 ha; 3. kvartil 8,5 ha; og maksimum 112,6 ha). Unge katte (1-3 år) med adgang til naturområder havde større hjemmeområder (middelværdi = 6,75 ha) end ældre katte (>7 år) uden adgang til naturområder (middelværdi = 2,19 ha). Studiet er det første til at beskrive ejerkattes bevægelsesmønstre i Danmark og indikerer, at omfanget af kattes strejfe-adfærd påvirkes af deres alder og adgang til naturområder.

Der er arbejdet videre med resultater fra projektet i en videnskabelig artikel, som er udkommet i Animals i juli 2022. Du kan læse artiklen via hjemmesiden www.animalethics.net: 

Movement Patterns of Roaming Companion Cats in Denmark — A Study Based on GPS Tracking (URL)


Ph.d. projekt

Ida Sofie Thuesen gennemfører et ph.d.-projekt inden for rammerne af Projekt ”Vildkat”. I projektet undersøger Ida den sundhedsrelaterede velfærd hos herreløse katte. 

De første resultater fra Ida Sofie Thuesens ph.d.-projekt er publiceret i en artikel i tidsskriftet Animals, 2022. Den indeholder de centrale data om velfærden hos gruppen af ikke-socialiserede herreløse katte og konkluderer, at disse katte kun har et moderat niveau af sundhedsrelaterede velfærdsproblemer – og altså ikke som helhed kan karakteriseres som stakkels, syge og udmagrede.

Du kan læse mere om artiklen her via hjemmesiden www.animalethics.net:

How Serious Are Health-Related Welfare Problems in Unowned Unsocialised Domestic Cats? A Study from Denmark Based on 598 Necropsies (URL)


Andre udgivelser

Eksperiment med forskningsintegration på veterinæruddannelsen

Peter Sandøe, Helene Brøgger Nielsen, Henrik Meilby, Søren Saxmose Nielsen har samlet erfaringerne fra delprojekt 3 i en rapport; 'IFRO Dokumentation 2021 / 2: Rapport fra eksperiment med forskningsintegration på veterinæruddannelsen på kurset Veterinær etik og videnskabsteori, årgang 1, efteråret 2020.' Delprojektet blev gennemført på grundlag af en bevilling fra Københavns Universitets rektorats pulje for forskningsintegrationsprojekter, og Projekt Vildkat bidrog til finansieringen af projektet.

Kernen i projektet var, at de studerende blev inddraget i et projekt, hvis mål er at estimere antallet af herreløse katte i Danmark. De studerende var førsteårs veterinærstuderende, som deltog i kurset Veterinær Etik og Videnskabsteori (ledet af Peter Sandøe) på blok 1. Alle studerende hørte om projektet via undervisningen i videnskabsteori på kurset, hvor det blev brugt som case i forelæsningerne. Deltagelse i selve projektet var dog en frivillig ekstracurriculær aktivitet.

De studerende nåede at indsamle 3.807 brugbare svar fra landejendomme, villaer og sommerhuse. Disse svar indgår som en væsentlig del af datagrundlaget for Helene Brøgger Nielsens specialeprojekt og følgende videnskabelige artikel er udgivet i Animals i 2021, som du kan læse via hjemmesiden www.animalethics.net:

Estimating the Population of Unowned Free-Ranging Domestic Cats in Denmark Using a Combination of Questionnaires and GPS Tracking (URL)

Herreløse katte i Danmark - Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd?

Peter Sandøe, Helene Brøgger Nielsen, Ida Sofie Thuesen, Jørgen S. Agerholm, Helene Ane Jensen, Helena Mejer, Henrik Meilby og Søren Saxmose Nielsen har skrevet en artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift, maj 2022. Artiklen præsenterer svar på to centrale spørgsmål vedrørende herreløse katte: Hvor mange er der af dem? Og hvor omfattende er deres velfærdsproblemer? For det første spørgsmåls vedkommende ses på antallet af både socialiserede og ikke-socialiserede herreløse katte, for det andet spørgsmåls vedkommende fokuseres der på velfærden hos de ikke-socialiserede katte.

Du kan læse artiklen her: Herreløse katte i Danmark - Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd?


Referencer

Bedsted, MA, Poulsen, ST (2019). Herreløse Katte i Midtjylland. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 314 pp.

Hjerrild, E., Bertelsen, M-ES (2020). Herreløse katte i Danmark og deres velfærd. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 159 pp.

Jensen, MM (2021). Forskelle i flowet af katte mellem Inges Kattehjem Glostrup og Inges Kattehjem Odense, med fokus på liggetid og aflivningsårsager. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 37 pp.
 
Jensen, HA (2022). Movement patterns of companion cats in Denmark. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 41 pp.

Morell, C (2020). Ectoparasites in unsocialized stray cats in Denmark. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 43 pp.

Nielsen, HB (2021). Estimating the population abundance, density and distribution of unowned free-ranging cats by means of questionnaires using Denmark as a case. Veterinært kandidatspeciale, Københavns Universitet, 65 pp.

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Helena Mejer Seniorrådgiver +4535332789 E-mail
Henrik Meilby Professor, sektionsleder +4535331740 E-mail
Ida Sofie Thuesen Ekstern ph.d.-studerende +4535325237 E-mail
Jørgen Steen Agerholm Professor +4535332981 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor +4535333096 E-mail
Thomas Bøker Lund Lektor +4535336861 E-mail

Formalia

Projekt: Projekt 'Vildkat'
Periode: 1. december 2018 - 1. juni 2022

Projekt 'Vildkat' er finansieret af Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Dags Komité, Foreningen Kustos, Inges Kattehjem, Kattens Værn, Københavns Universitet og QATO fonden.

Kontakt

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

pes@sund.ku.dk

+45 35 33 30 59