Pattegrise - kuldstørrelse og dødelighed – Københavns Universitet

Dyreetik > Faglige artikler/rapporter > pattegrise - kuldstørr...

Pattegrise - kuldstørrelse og dødelighed

En faglig diskussion om større grisekuld som avlsmål og dødelighed blandt pattegrise har vakt stor offentlig opmærksomhed. Den har også afstedkommet beskyldninger i pressen, om at der er for tætte bånd mellem forskning på området og erhvervet.

Nedenfor kan du finde dokumentation om den faglige baggrund.


Pattegrisdødelighed i DK - Muligheder for reduktion af pattegrisdødeligheden i Danmark (2010)

En rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet præsenterer en redegørelse for den foreliggende viden om årsager til de seneste års udvikling i pattegrisedødelighed i Danmark og i andre EU-lande samt en vurdering af hvilke metoder, der kan reducere problemet. Herudover præsenteres en redegørelse for velfærden hos ammesøer, da disse er en konsekvens af, at soen føder flere grise, end den har patter til samt en vurdering af velfærden hos grise, der dør.

Læs rapporten her 


The Ethical and Welfare Implications of Large Litter Size in the Domestic Pig: Challenges and Solutions (2011)

Rapporten er et resultat af et forskningsprojekt ved Scottish Agricultural College, finansieret af Videncenter for Svineproduktion, som er en del af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Forskere ved Københavns Universitet deltog også i projektet.

Læs rapporten her


Avl af svin: Delrapport afgivet af Arbejdsgruppen om avl af dyr (2012)

Rapporten beskriver udviklingen af avl af svin i Danmark og peger på mulige managementorienterede tiltag og tiltag af avlsmæssig karakter, som kan bidrage til at nedbringe pattegrisedødeligheden. [...] Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har blandt andet på baggrund af rapporten fra DJF den 3. marts 2011 afgivet en beretning om pattegrisedødelighed, hvori justitsministeren opfordres til at pålægge arbejdsgruppen om avl af dyr at behandle spørgsmålene om de danske avlsmetoder i svineproduktionen som den første opgave. Justitsministeren anmodede derfor arbejdsgruppen om avl af dyr om at afgive en delrapport om emnet inden udgangen af 2011. Arbejdsgruppen om avl af dyr har på den baggrund udarbejdet denne delrapport om avl af svin.

Læs rapporten her