Faglige artikler og rapporter om dyreetik – Københavns Universitet

Dyreetik > Faglige artikler/rappo...

Faglige artikler og rapporter om dyreetik

Ender vi med at give dyr menneskerettigheder?

Peter Sandøe præsenterer i denne artikel en idéhistorisk analyse af udviklingen i dyreværnslovgivning i Danmark gennem de sidste 250 år. Artiklen er skrevet til det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs 250 års jubilæumsskrift. Download artiklen her (pdf)

Krydsninger med ulovlige hunde

Ifølge Lov om hunde er det forbudt at holde en række hunderacer og krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår. Det er dog ikke defineret, hvad der menes med 'krydsninger'. Dette er baggrunden for et forskningsprojekt, som forsøger at danne baggrund for en informeret beslutning om, hvordan forbuddet mod krydsninger med de ulovlige hunderacer skal håndteres. Resultater fra undersøgelsen er præsenteret i en artikel i Dansk Veterinær Tidsskrift i forlængelse af et specialeforsvar torsdag den 22. februar 2018. Læs mere her...

Domesticeringens byrde

Katte, der holdes som familiedyr, kan lide af en række velfærdproblemer som konse- kvens af måden, hvorpå de holdes, passes og bliver avlet. Der eksisterer dog, så vidt forfatterne er bekendt med, ikke nogen repræsentative studier, som relaterer disse faktorer til den faktiske forekomst af velfærdsproblemer hos katte, der holdes som familie- dyr. Formålet med den undersøgelse, som vi fortæller om i denne artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift marts 2017, er at udfylde dette hul i forskningen. Download artiklen her (pdf) 

Hvorfor køber folk ekstreme hunderacer med potentielle velfærdsproblmer?

Selv om det er almindeligt kendt, at en række hunderacer lider af velfærdsproblemer relateret til arvelige sygdomme og fremavl af ekstreme fysiske karaktertræk, fx et meget fladtrykt næseparti, udstående øjne, meget lille kropsstørrelse, er populariteten af sådanne hunderacer ikke nedadgående – snarere tværtimod. Ved brug af en spørgeskemaundersøgelse, som blev distribueret til ejere af fire populære hunderacer, undersøgte vi det tilsyneladende paradoks, at folk, som skulle formodes at være glade for dyr, vælger at købe racehunde, der har medfødte velfærdsproblemer. Læs mere her...

Dyrlægens dilemma

Kommer en klient ind i en smådyrspraksis med et sygt eller tilskadekommet dyr, og giver klinten samtidig udtryk for ikke at have råd til at betale for den nødvendige behandling, kan den smådyrspraktiserende dyrlæge opleve at blive spændt ud mellem en række potentielt modstridende hensyn. Der er hensynet til klienten, til dyret, til evt. kolleger, til virksomheden, til egen økonomi og til dyrlægestanden. Når ikke alle disse hensyn kan blive tilgodeset på én gang, står dyrlægen med et dilemma. Denne artikel, bragt i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 15, 2016, præsenterer resultaterne af en undersøgelse af, hvordan danske smådyrspraktiserende dyrlæger håndterer klienter, som ikke kan betale. Download artiklen her (pdf) 

Danskere og katte

At holde kat er gennem det sidste halve århundrede blevet stadig mere populært hos danskerne, og antallet af privatejede katte har ligesom i andre vestlige lande for længst overhalet antallet af hunde. På trods af dette ved vi meget lidt om de forhold, privatejede katte lever under i Danmark, og det samme gør sig gældende internationalt. Dette var en del af baggrunden for, at Videncenter for Dyrevelfærd i 2015 bevilgede penge til bla. at undersøge hvem, der holder kat og hvordan. Læs mere i denne artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 05, 2016 ... 

Fra ethvert levende væsen udgår en bøn om at hjælpe det igennem livet

Mennesket indgår i et socialt fællesskab med alle levende væsener. Derfor er vi indfældet i hinandens liv, og vi er i et fællesskab med de andre levende væsener på planeten og den natur, der bærer vores og deres liv. Et fællesskab, der også bærer og nærer vores tilværelse. Det skriver Mickey Gjerris, lektor i bioetik, mere om i denne artikel ...

Ét samlet mål for dyrevelfærd?

Udfordringer ved at bruge aggregerede velfærdsmål til at finde ud af, hvordan dyrene har det i de danske husdyrbesætninger, belyses i denne artikel af en gruppe forskere fra Københavns Universitet gennem velfærdsvurderinger foretaget i 44 danske malkekvægsbesætninger ved hjælp af Welfare Quality®-protokollen. Hent artiklen, som er udkommet i Dyrlægen nr. 1 2015 ...

Selektiv avl af hunde og katte

I denne artikel ses der nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. Derved vil mennesker kunne vælge hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs sundhed. Læs mere og hent artiklen her ...

Løse søer - en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd

Rapport fra en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet og Københavns Universitet, hvor mulighederne afsøges for, ad frivillighedens vej, at komme nærmere målet om 100 procent løsgående søer i svineproduktionen. Fokus er således på at fremme løse søer baseret på, at landmændene producerer specialprodukter, og at forbrugerne kvitterer ved at efterspørge disse, typisk noget dyrere, produkter. Læs mere om projektet her og hent rapporten (pdf) 

Vurdering af dyrevelfærd i en husdyrbesætning

Rapport fra et fælles forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet om, hvordan forskellige typer af information og data om produktionsdyr og deres rammer kan indgå, kombineres og ikke mindst aggregeres i en velfærdsvurdering på besætningsniveau. Hent rapporten (pdf)

Hvad er der galt med min bulldog?

En fransk bulldog kommer til sterilisation halvandet år gammel, hvor der konstateres brachycephalt syndrom, som hunden bliver opereret for to måneder senere. Efter yderligere fem måneder henvender ejer sig, fordi hunden har udtalt åndenød og hoste samt gennem nogle dage har haft besvimelsesanfal. Læs mere...

Positiv dyrevelfærd

Der argumenteres i en artikel for, at god dyrevelfærd ikke er det samme som fravær af smerte og andre negative oplevelser. Artiklen præsenterer forskellige ideer og begreber om positiv velfærd og mulige metoder til at måle denne. Læs mere...

Pattegrise - kuldstørrelse og dødelighed

En faglig diskussion om større grisekuld som avlsmål og dødelighed blandt pattegrise har vakt stor offentlig opmærksomhed. Den har også afstedkommet beskyldninger i pressen, om at der er for tætte bånd mellem forskning på området og erhvervet. Læs mere...

Markedsdrevet dyrevelfærd

Hvor langt kan man overhovedet nå med markedsbaseret dyrevelfærd? Har vi nok kendskab til producenters omkostningsstrukturer og forbrugernes præferencer, og hvordan er markedsvilkårene generelt? Læs mere...

Heste og etik

Skal man slagte heste, når de ikke længere tjener det formål, vi har tiltænkt dem? Og kan man spise dem? Peter Sandøe holdt et oplæg til hestekongressen i 2011, hvor han blandt andet tog disse diskussioner op. Læs mere...

Dyrevelfærd: definitioner og holdninger

Rapporten giver et indblik i, hvad dyrevelfærd er, og hvordan man arbejder med emnet på universiteter og hos myndighederne. Derudover giver rapporten en oversigt over resultaterne af myndighedernes dyrevelfærdskontrol i 2010. Læs mere...

Økologisk produktion og dyrevelfærd

Kan de økologiske producenter af kød, mælk og æg leve op til de krav og ønsker om dyrevelfærd, som forbrugerne fremsætter, og samtidig tjene penge? Dette er i korthed det dilemma, de skal leve med. Læs mere...

Hvordan kan økonomer bidrage til forståelsen af dyrevelfærd?

Dette bliver behandlet i et kapitel i 2009-udgaven af rapporten Landbrugets Økonomi, som udgives af Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. Læs mere...

Forskning i dyrevelfærd i landbruget

Den 26 oktober 2009 blev et offentligt møde afholdt med det formål at fremlægge visioner for forskning i dyrevelfærd, som ved hjælp af en kombination af faglige tilgange kan  bidrage til at sikre en acceptabel velfærd for landbrugsdyrene – samt at diskutere disse visioner med repræsentanter for en række centrale interessenter. Læs mere...

Dyreetik i professionel praksis

Mickey Gjerris og Peter Sandøe har skrevet hver sit indlæg, som er rettet mod dyrlæger, landmænd og andre, der har kontakt med dyreetiske problemstillinger i deres professionelle praksis. Læs mere...

Historiske artikler

Peter Sandøe & Stine B. Christiansen har dykket ned i den nordeuropæiske udvikling i synet på dyrs rettigheder gennem de seneste 200 år, og Stine B. Christiansen et al. har kigget på den aktuelle danske diskussion af dyresex og dens historiske baggrund. Læs mere...