18. februar 2009

Varetagelse af dyrs retlige interesser

I forbindelse med behandlingen af forslaget til den nye dyrevelfærdslov blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt dyr bør have en talsmand, der kan tale deres sag. Med udgangspunkt i spørgsmålet om dyrs retsevne undersøges de problemstillinger, som varetages af dyrs retlige interesser giver anledning til i dansk ret, herunder navnlig i relation til dyrs stilling inden for straffeprocessen. Ved at trække på erfaringer fra miljøretten samt modeller for varetagelse af dyrs interesser, som har været implementeret i hhv. Schweiz og Østrig, konluderes det, at det vil være muligt at varetage dyrs retlige interesser, uanset om de har retsevne eller ej.

Artiklen er bragt i Ugeskrift for Retsvæsen.

Du kan tilgå en post-print-version af artiklen via dette link (pdf)

Du skal anvende koden her for at få adgang: U.2021B.49