28. september 2021

Forbruget af vacciner til hund og kat i Danmark gennem det seneste årti

Af Søren Saxmose Nielsen, Tina Møller Sørensen, Lisbeth Rem Jessen & Peter Sandøe

Sammendrag

Vaccination af hund og kat anbefales og anvendes bredt i Danmark for at forebygge en lang række infektionssyg- domme. Som al anden medicin kan vacciner også have bivirkninger, og derfor er det vigtigt ikke at vaccinere mere end nødvendigt. Siden 2007 har der været globale anbefalinger med hensyn til, hvor ofte hunde og katte skal og bør vaccineres med såkaldte kernevacciner, samt om brugen af andre vacciner. Kernevacciner er vacciner, som anbefales givet uanset geografiske forhold og andre risikofaktorer, og som til hund omfatter vaccination mod distemper-, adeno- og parvovirus, mens de til kat inkluderer vaccination mod calici-, herpes- og panleukopenivirus.

Formålet med denne artikel er at vurdere sammenhængen mellem vaccinationsanbefalinger og praksis på det overordnede plan. Engrossalgsdata fra Veterinary Industry Nordic (ViNordic) blev brugt til at estimere udviklingen i vaccinesalget i perioden 2010-2019. Disse blev sammenlignet med et forventet maksimalt behov for vacciner til de to dyrearter. Antallet af solgte vaccinedoser steg med >400 % til hund og cirka 50 % til kat i perioden. Denne stigning dækkede primært over en fordobling i antallet af kernevacciner og en ottedobling af øvrige vacciner til hund, mens stigningen for kat primært var drevet af kernevaccinerne. Antallet af engrossolgte kernevacciner svarede stort set til det forventelige, hvis alle hunde blev vaccineret i overensstemmelse med anbefalingerne, mens engrossalget af kattevacciner kun var på 28 % af, hvad man skulle forvente, hvis alle katte blev vaccineret som anbefalet. Antallet af øvrige vacciner er vanskeligere at vurdere for hund, mens kun ganske få katte bliver vaccineret med andet end kernevaccinerne. De anvendte data er behæftet med en række usikkerheder, idet de faktiske injicerede vacciner ikke fremgår, eftersom de faktiske vaccinationsstrategier på dyreklinikkerne ikke er kendte, og der er usikkerhed forbundet med populationsstørrelserne. Umiddelbart tyder vore fund dog på, at de fleste danske hunde vaccineres efter anbefalingerne med kernevacciner, mens katte undervaccineres.

Læs artiklen bragt i Dansk Veterinærtidsskrift årgang 2021 nr. 8: Forbruget af vacciner til hund og kat i Danmark gennem det seneste årti - hvor godt hænger det sammen med gældende vaccineanbefalinger?