Baggrund for projektet – Københavns Universitet

Baggrund for projektet

Løsgående søer 

Der er ofte fokus på dyrevelfærden i dansk svineproduktion. En af succeshistorierne er, at Danmark i 90erne gik foran i forhold til at sikre velfærden blandt løse drægtige søer. Dette blev i høj grad muliggjort, fordi britiske detailkæder stillede krav om, at drægtige søer skulle være løse. De af de danske landmænd, som gik forrest i forhold til at have løsdrift i drægtighedsstalden, fik på den baggrund en merpris for deres leverede svin, og dette var med til at drive udviklingen frem. I dag er omkring 75 % af alle drægtige søer i Danmark løsgående, fra 1. januar 2013 skal samtlige drægtige søer i EU være løsgående. I Australien er der indgået en frivillig aftale i svinebranchen om at alle drægtige søer skal være løse fra 2017, og i USA har store virksomheder som fx Smithfields forpligtet sig til at gå over til systemer med løse drægtige søer.

Mange landmænd, lægfolk og dyrevelfærdsforskere er enige om, at søerne burde slippes løs, ikke bare mens de er drægtige, men også i fare- og diegivningsperioderne. Dette er dog ikke noget, der sker af sig selv, fordi gevinster og omkostninger ikke automatisk er fordelt, så ændringen bliver en god forretning for alle. Forskere ved Fødevareøkonomisk Institut og ved Newcastle University har således, uafhængigt af hinanden, vist, at der er ekstra omkostninger forbundet med løse farende og diegivende søer.

Brugerdrevet udvikling

I dette projekt vil vi identificere interesser, holdninger og økonomiske konsekvenser for de involverede parter og analysere mulighederne for at påvirke incitamentsstrukturen således, at der inden for en overskuelig årrække og ad frivillighedens vej vil være en markant andel af søerne i dansk svineproduktion, som går løse i alle faser af produktionen. Ideen i projektet er på linje med de visioner om brugerdrevet udvikling, som nu er toneangivende i EUs politik på dyrevelfærdsområdet.

Det særlige ved projektkonstruktionen er dels, at forbrugernes betalingsvilje ikke er ene om at tegne efterspørgselssiden, men skal tolkes i samspil med detailhandlens ønsker og motiver for at øge markedsandelen af kød stammende fra løsgående søer; dels at projektets holdningsstudier gør det muligt at skelne mellem borgeren, som har holdninger til, hvordan svineproduktion burde indrettes; og forbrugeren, som agerer på markedet og ikke altid handler i overensstemmelse med borgeren. Dermed bliver det muligt at give en realistisk vurdering af, hvilke forbedringer i dyrevelfærden der appellerer til forbrugeren af svinekød og ikke blot til den engagerede samfundsborger. Endvidere giver det tætte samarbejde med Videncenter for Svineproduktion mulighed for inddragelse af realistiske staldsystemer, der på en for landmanden acceptabel måde kan håndtere løsgående søer.

Forbrugsforskning

I forvejen er en omfattende dansk forskningsindsats, både inden for universitetssektoren og i erhvervsregi, rettet mod at skaffe det fornødne videngrundlag for at udvikle produktionssystemer til løse farende og diegivende søer, som tilgodeser hensyn til både dyrevelfærd og effektivitet. Også fra nyere forbrugsforskning er der viden at hente bl.a. fra EU FP6-projektet Q-porkchains om europæiske forbrugeres forbrug af svinekød og holdninger til svineproduktion (afsluttes oktober 2011). Netop med baggrund i dette projekt er det muligt at komme nærmere en identifikation af holdninger specifikt hos den del af forbrugerne, som har et stort forbrug af svinekød. Endvidere trækkes der naturligvis også på viden fra tidligere undersøgelser om afsætningsmuligheder for dansk svinekød og danskeres holdninger til svineproduktionen. Det ansøgte projekt vil kunne udgøre et vigtigt supplement hertil.

Projektet er blevet diskuteret med kommunikationsdirektør Anne Villemoes fra Danish Crown og med teamleder Mette Børsen og teamleder Karsten Bruun Rasmussen, begge fra Afdeling for Handelspolitik og Afsætning, Landbrug og Fødevarer. De ser alle et behov for at få undersøgt de markedsmæssige muligheder for specialprodukter, baseret på hold af 100 % løse indendørs søer, og de mener specielt, at det er værd at undersøge, om sådanne produkter kan understøtte eksisterende kvalitetsmærker i Danmark og på eksportmarkederne. De bekræfter endvidere, at branchen ikke ligger inde med viden svarende til den, som vil blive frembragt i nærværende projekt.

Projektet vil kunne gøre en reel forskel både i forhold til forbedring af søernes velfærd, i forhold til forbedring af svinebranchens omdømme og i forhold til at fremme samfundets målsætning om at forbedre forholdene for produktionsdyr i Danmark. Sidst men ikke mindst vil projektet bidrage til at fremme produktudvikling og afsætning af dansk svinekød. Således bidrager projektet til at opfylde i hvert fald tre af fondens generelle hovedformål. Projektets direkte fokus på en aktuel samfundsmæssig problemstilling gør det svært at skaffe finansiering fra et af de mere grundforskningsorienterede udbudsprogrammer, mens vi mener, at projektet passer rigtig godt til Svineafgiftsfondens formål.